Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bölcsesség ajándékba (Bölcs Salamon példabeszédei)

2012.03.01
 Márc. 1.
"A bölcsesség feje (kezdete) az Úrnak félelme."  Péld.1:7.
 
Márc. 2.
"Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek és aranylánc a te nyakadra." Péld.1:8-9.
 
Márc.3.
"Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédüket! Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábadat ösvényüktől!" Péld. 1:10,15.
 
Márc.4.
"Hívtalak titeket és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet és senki eszébe se vette; és elhagytátok minden tanácsomat...gyűlölték a bölcsességet és az Úrnak félelmét nem választották...esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből...Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan és csendes lesz a gonosznak félelmétől." Péld. 1: 24,25,29,31,33.
 
Márc.5.
"Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket, kutatod azt: akkor megérted az Úrnak félelmét és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzsot a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útjait és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot és törvényt és becsületességet és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik fletted, értelem őriz téged." Péld.2:3-11.
 
Márc.6.
"Járj a jóknak útjukon és az igazaknak ösvényeit kövessed."Péld.2:20.
 
Márc.7.
"Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd; mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven." Péld. 3:1-2.
 
Márc.8.
Az irgalmasság és igazság el ne hagyjanak téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt." Péld. 3:3-4.
 
Márc.9.
"Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utaidban megismered Őt; akkor Ő igazgatja a te utaidat." Péld.3:5-6.
 
Márc.10.
"Tiszteld az Urat a te marhádból (vagyonodból) és a te jövedelmed zsengéjéből(javából)." Péld.3:9.
 
Márc.11.
"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, úgy, mint atya az ő fiát, akit kedvel." Péld.3:12.
 
Márc.12.
"Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüst megszerzésénél..." Péld. 3:13-14.
 
Márc.13.
"Az Ő útai gyönyörűséges utak, és inden ösvényei: békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok!" Péld. 3:17-18.
 
Márc.14.
"Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást! És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljő; mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól." Péld. 3: 21-26.
 
Márc.15.
"Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. " Péld.3:27.
 
Márc.16.
"Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan teveled." Péld. 3:29.
 
Márc.17.
"Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged." Péld.3:30.
 
Márc.18.
"Ne irigykedjél az erőszakos emberre és néki semmi útját ne válaszd, mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az Ő titka." Péld.3:31-32.
 
Márc.19.
"Az Úrnak átka van a gonosznak házan; de az igazaknak lakhelyét megáldja. Ha kik csúfolók, Ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak." Péld.3:33-35.
 
Márc.20.
"(Anyám) tanított engem és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatomat, élj. Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged." Péld.4:4-6.
 
Márc.21.
"A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet." Péld.4:7.
 
Márc.22.
"Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább." Péld. 4:13-15.
 
Márc.23.
"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet." Péld.4:23.
 
Márc.24.
"Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait és légy bölcs! Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed...!" Péld. 6:6-11.
 
Márc.25.
"E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az Ő lelkének: a kevély szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugságlehelő gonosz tanú és aki háborúságokat szerez az atyafiak között!" Péld.6:16-19.
 
Márc.26.
"Mert szövétnek a parancsolat, a tudomány világosság és életnek útja a tanító feddések." Péld. 6:23.
 
Márc.27.
"(A bölcsesség) megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól..." Péld.7:5.
 
Márc.28.
"Én, a BÖLCSESSÉG lakozom az eszességben és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és a felfuvalkodást, a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm! Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Énáltalam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot, énáltalam viselnek a fejedelmek fejedelemséget...Én az engemet szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak." Péld. 8:12-17.
 
Márc.29.
"Az Úr az ő útjának kezdetekor szerzett engem (a BÖLCSESSÉGET); az ő munkái előtt, régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Mielőtt a hegyek lettek volna, a halmok előtt születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék, mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; mikor megerősíté a felhőket ott fenn...mikor felveté a tengernek határit...mikor megállapítá e földnek fundamentumait: mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége voltam minden időben..." Péld.8:22-30.

Márc.30.
"Mert aki megnyer engem, nyer életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot!" Péld.8:35.
 
Ápr.01.
"Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból." Péld.10:2.
 
Ápr.02.
"Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Nyárban gyűjt az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú." Péld.10:4-5.
 
Ápr.03.
"Az igaznak emlékezete áldott." Péld.10:7.
 
Ápr.04.
"A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet." Péld.10:12.
 
Ápr.05.
"A sok beszédben elmeredhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, értelmes." Péld.10:19.
 
Ápr.06.
"Az Úrnak áldása, az gazdagít meg." Péld.10:22.
 
Ápr.07.
"Amitől retteg az istentelen, az esik rajta; amit pedig kívánnak az igazak, meglesz." Péld.10:24.
 
Ápr.08.
"Amilyen az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték." Péld.10:25.
 
Ápr.09.
"Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves..." Péld.10:32.
 
Ápr.10.
"Az álnok font (mérték) útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki." Péld.11:1.
 
Ápr.11.
"Nem használ a vagyon a haragnak (bajnak) idején..." Péld.11:4.
 
Ápr.12.
"A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot." Péld.11:13.
 
Ápr.13.
"Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Péld.11:14.
 
Ápr.14.
"Útálatosak az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig őnála, akik az ő útjukban tökéletesek." Péld.11:20.
 
Ápr.15.
"Mint a disznó orrában az arany perec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága." Péld.11:22.
 
Ápr.16.
"Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja a járandóságot, de szűkölködik." Péld.11:24.
 
Ápr.17.
"A mással jót tevő ember meggazdagszik; és aki mást felüdít, maga is felüdül." Péld.11:25.
 
Ápr.18.
"Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez; aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az." Péld.11:27.
 
Ápr.19.
"Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz..." Péld.11:29.
 
Ápr.20.
"Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs." Péld.11:30.
 
Ápr.21.
"Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az." Péld.11:31.
 
Ápr. 22.
"A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól, de a gonosz embert kárhoztatja Ő." Péld 12:1.
 
 
 Ápr.23.
"A derék asszony koronája az ő férjének." Péld.12:3.
 
Ápr.24.
"Jobb, akit kevésre tartanak és szolgája van, mint aki magát felmagasztalja és szűk kenyerű." Péld.12:8.
 
Ápr.25.
"Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van..." Péld.12:12.
 
Ápr.26.
"Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának." Péld.12:13.
 
Ápr.27.
"A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt; de aki tanáccsal él, bölcs az." Péld.12:14.
 
Ápr.28.
"Van olyan, aki beszél hasonlókat a tűszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság." Péld.12:17.
 
Ápr.29.
"Útálatosak az Úrnál a csalárd beszédek; akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek őnála." Péld.12:21.
 
Ápr.30.
"Az igaznak útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság." Péld.12:27.
 
Máj.1.
"Aki megőrzi száját, megtartja önmagát..." Péld.13:3.
 
Máj.2.
"Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes, az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst." Péld.13:6.
 
Máj.3.
"Csak háborúság lesz a kevélységből; azoknál, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van." Péld.13:10.
 
Máj.4.
"A hiábavalóságból keresett marha (vagyon) megkisebbül; aki pedig kezével gyűjt, sokasítja azt." Péld.13:11.
 
Máj.5.
"Az igének megútálója megrontatik; aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi." Péld.13:13.
 
Máj.6.
"A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására." Péld.13:14.
 
Máj.7.
"Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol." Péld.13:20.
 
Máj.8.
"Aki megtartóztatja vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel." Péld.13:24.
 
Máj.9.
"A bölcs asszony építi az ő házát; a bolond pedig önkezével lerontja azt." Péld.14:1.
 
Máj. 10.
"Az istentelenek háza elvész; de az igazaknak sátora megmarad." Péld.14:11.
 
Máj.11.
"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és a véga a halálra menő út." Péld.14:12.
 
Máj.12.
"Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz." Péld.14:15.
 
Máj.13.
"Aki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!" Péld.14:20.
 
Máj.14.
"Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés." Péld.14:23.
 
Máj.15.
"A haragra késedelmes bővölködik értelemmel..." Péld.14:29.
 
Máj.16.
"Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn." Péld.14:31.
 
Máj.17.
"...az igaznak halála idején is reménysége van." Péld.14:32.
 
Máj.18.
"Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek." Péld.14:34.
 
Máj 19.
"...a megbántó beszéd támaszt haragot." Péld.15:1.
 
Máj.20.
"A bolond megutálja az ő atyjának tanítását; aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes." Péld.15:5.
 
Máj.21.
"...az igaznak könyörgése kedves neki (az Úrnak). Péld.15:8.
 
Máj.22.
"A vidám elme megvidámítja az orcát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik." Péld.15:13.